Lietošanas noteikumi

Interneta veikals

Vispārējie noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA HIPNOS vienotais reģistrācijas numurs 50003877011, juridiskā adrese Tukuma iela 6, Rīga, LV - 1002, faktiskā  adrese Tukuma iela 6, Rīga, LV - 1002, tālrunis 67336564, e-pasts info@hipnos.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs— persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, CivillikumsKomerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija – ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas – Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne  www.hipnos.lv;

Puses – Pārdevējs un Pircējs. 

 1. Vispārīgie noteikumi 
 • Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
 • Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
 • Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
 • Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
 • Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  
 1. Atteikuma tiesību izmantošana
  • Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece, no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda: 

 • Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
 • Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi
 • Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
 • Patērētāja vārds un uzvārds
 • Patērētāja adrese
 • Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
 • Datums

2.5. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Tukuma iela 6, Rīga, LV – 1002 un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs. 

 1. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu un nauda tiks atgriesta tādā pašā veidā, kā samaksa par to.

3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam. 

 1. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumi. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības

 1. Piegādes kārtība

Piegāde notiek ar Latvijas Pasta starpniecību 10 darba dienu laikā.

Lowenstein Medical produktu piegāde ir iespējama tikai Latvijas teritorijā. 

 1. Apmaksa

Apmaksas veidi:

 • bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.
 • Pārskaitījums saņemt rēķinu no SIA Hipnos
 • skaidrā naudā preci saņemot birojā
 • noformēt arī InCredit kredītu.

Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

Konfidencialitātes politika

1. Konfidencialitātes politika

 1.1.  Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA HIPNOS, reģistrācijas numurs: 50003877011, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV – 1002 (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.hipnos.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

 1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju   personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

 2. Datu ieguve un izmantošana

 2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) šinī interneta vietnē;

2.3. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs veic pirkumus Interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot ziņas, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu;

2.4. Veicot pirkumus Interneta vietnē, visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

2.5. Pārdevējs veic arī citu zinu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem. 

2.6. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircējus par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas.

2.8. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.9. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3. Datu maiņa

3.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.3. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu info@hipnos.lv.

 4. Piekļuve datiem

 4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

 • šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;
 • tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasībās, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

 4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 •  kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
 • kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

 5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7. Drošība

7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8. Saistošie nosacījumi

8.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējs ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

9.1. Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu